کتاب تاریخچه طراحی داخلی

این کتاب از مجموعه کتابهایبه همین سادگی به بحث و بررسی سبک های آغازین از یونان باستان تا سده های میانه، عصر طلایی باروک، سبک های روکوکو ، معاصر و نئوکلاسیک می پردازد و همچنین به تنوع سبک شناسی از دوران امپراطوری ناپلئون و نایب سلطنت تا دوران رمانتیک و تاریخ گرایی اشاره کرده است.در پایان هر درس آزمونی شامل پرسش از همان درس طراحی شده که فرصت لازم برای بررسی موضوع مورد نظر را در اختیار شما قرار می دهد مانند همیشه آرزومندیم توانایی لازم جهت انجام کارها را آموخته و بر مهارت های خود بیفزایید.

book 1